0
UAB „KILOBAITAS“
PRIVATUMO POLITIKA
 
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 
Šia privatumo politika informuojame Jus apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate mums. Taip pat užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.
 
Mes turime teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje privatumo politikoje aprašytas taisykles. Apie atliktus pakeitimus informuosime Jus šioje svetainėje paskelbdami atnaujintą privatumo politikos redakciją.
 
Įmonė – UAB „Kilobaitas“, įmonės kodas 135198984;
Internetinė svetainė https://www.kilobaitas.lt/;  
Reglamentas - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB“ (BDAR);
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
 
II SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
 
Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:
 
 • asmens duomenys privalo būti tvarkomi tik tokiu būdu ir priemonėmis, kad būtų užtikrintas jų saugumas. Asmens duomenys privalo būti apsaugoti nuo neteisėto jų tvarkymo, taip pat nuo tvarkymo be tam duoto sutikimo. Visa tai turi būtų įgyvendinta pasitelkiant tinkamas technines ir organizacines priemones, kurios leistų užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą, įskaitant ir jų apsaugą nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
 • asmens duomenys laikomi tik tokį laikotarpį, kokį būtina, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais šie duomenis buvo renkami. Išimtinais atvejais, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, duomenys galėtų būti saugomi ilgesnį laikotarpį;
 • asmens duomenys turi būti tikslūs bei, esant netikslumams, atnaujinami. Turi būti imtasi pagrįstų priemonių, techninių ar organizacinių, kad netikslūs duomenys visuomet būtų patikslinami arba ištrinami;
 • asmens duomenų turi būti renkama tik tokia apimtimi, kokia yra būtina, kad būti pasiekti nusimatyti tikslai;
 • asmens duomenys turi būti renkami tik teisėtais, aiškiais ir apibrėžtais tikslais;
 • asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu turi būti tvarkomi tik sąžiningu, teisėtu ir skaidriu būdu.
 
III SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TEISINIAI PAGRINDAI BEI TERMINAI
 
Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi žemiau nurodomais tikslais, teisiniais pagrindais bei terminais:
 
Asmens duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Asmens duomenų saugojimo terminas
Užklausų, prašymų ar skundų nagrinėjimo tikslu yra tvarkomi visi Jūsų užklausoje, prašyme ar skunde pateikiami asmens duomenys. BDAR 6 str. 1 d. f p. 3 metai
Komunikacijos vykdymo bei naujienų skelbimo Facebook, Instagram, LinkedIn socialiniuose tinkluose, taip pat komunikacijai per Messenger tikslu yra tvarkomi Jūsų mums privačia žinute pateikiami asmens duomenys, taip pat rašomi komentarai, atsiliepimai, įrašų pasidalinimai, paspaudimai „patinka“ bei kita informacija, kuri išlieka po atitinkamo veiksmo atlikimo administruojamame socialiniame tinkle. BDAR 6 str. 1 d. a p. 10 metų
Darbuotojų atrankos tikslu yra tvarkomas Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, gyvenimo aprašymas, kiti su Jūsų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis susiję duomenys, taip pat kita su kandidato dalykinėmis ar profesinėmis savybėmis susijusi informacija bei ją patvirtinantys dokumentai. BDAR 6 str. 1 d. b,f p. Ne ilgiau nei 4 mėnesius
Darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo tikslu yra tvarkomas Jūsų Vardas, pavardė, pareigos, gimimo data, asmens kodas, paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, socialinio draudimo numeris, bankas, banko sąskaitos numeris, išsilavinimas bei jį patvirtinantys dokumentai, darbo užmokesčio dydis, privalomo darbuotojų sveikatos patikrinimo medicininėje pažymoje esantys duomenys, nedarbingumo laikotarpis ir jo priežastys, darbingumo lygio nustatymo duomenys, informacja apie vykdomus išieškojimus pagal vykdomuosius dokumentus, darbuotojų CV, duomenys apie vaikus bei tai patvirtinantys dokumentai, kiti duomenys ar dokumentai BDAR 6 str. 1 d. b,f p. Ne ilgiau nei 50 metų
LR darbo kodekse ir kituose mokestiniuose įstatymuose numatytų įstatyminių pareigų vykdymo (pavyzdžiui.: darbo laiko apskaitos žiniaraščių sudarymas, mokesčių apskaičiavimas ir mokėjimas, darbo užmokesčio apskaičiavimas ir mokėjimas, atostoginių apskaičiavimas ir mokėjimas, kitos prievolės) tikslu yra tvarkomi bet kurie asmens duomenys, surinkti paslaugų (prekių) teikimo/pardavimo tikslu bei darbo sutarties sudarymo, vykdymo ir nutraukimo tikslu (žr. atitinkamus punktus) BDAR 6 str. 1 d. c p. Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą laikotarpį
Civilinių sutarčių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo tikslu (neįskaitant sutarčių su įmonės klientais) tikslu yra tvarkomas Jūsų vardas, pavardė, pareigos, gimimo data, asmens kodas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, bankas, banko sąskaitos numeris, kiti pateikiami duomenys. BDAR 6 str. 1 d. b,f p. 10 metų
Paslaugų (prekių) teikimo/pardavimo tikslu yra tvarkomas vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, ID kortelės ar paso numeris, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, bankas, banko sąskaitos numeris, pašto kodas ir kiti pateikiami duomenys. BDAR 6 str. 1 d. b,f p. 10 metų
Teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir pažeistų teisių gynybos tikslu yra tvarkomas Jūsų vardas, pavardė, pareigos, gimimo data, asmens kodas, paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, bankas, banko sąskaitos numeris, skolos dydis,  vykdomojoje byloje nurodoma informacija,  taip pat kiti asmens duomenys, reikalingi siekiant efektyviai ginti pažeistas teises ir teisėtus interesus. BDAR 6 str. 1 d. f p. Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą laikotarpį
Tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomas Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris BDAR 6 str. 1 d. a p. Ne ilgiau nei 5 metus
 
IV SKYRIUS
SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
 
Slapukas - tai nedidelė teksto rinkmena, kuri yra išsaugoma Jūsų kompiuteryje, kai apsilankote mūsų internetinėje svetainėje. Slapukai leidžia prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visomis internetinės svetainės funkcijomis. Taip pat slapukai leidžia rinkti bendrą statistinę informaciją apie Jus bei pateikti individualizuotas reklamas, atsižvelgiant į Jūsų naršymo įpročius.
 
Siekiant, kad Jūs geriau suprastumėte kokius slapukus mes renkame, taip pat kokia yra kiekvieno iš šių slapukų paskirtis, kategorija ir galiojimo terminas, žemiau pateikiame slapukų aprašymą bei lentelę su faktiškai mūsų naudojamais slapukais.
 
Pagal kategoriją slapukai skirstomi į šias grupes:
 
 • Būtinieji slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini, kad internetinė svetainė veiktų tinkamai.
 • Funkciniai slapukai – tai slapukai, kurių paskirtis yra pakartotinai besinaudojančio svetainės naudotojo atpažinimui. Jie padeda personalizuoti internetinėje svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus.
 • Statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami internetinės svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai.
 • Reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti.
 
Pagal talpinimo trukmę slapukai skirstomi į šias grupes:
 
 • Seanso – tai laikini slapukai, egzistuojantys tik tol, kol esate prisijungę prie internetinės svetainės. Seanso slapukai leidžia internetinei svetainei įsiminti, kokias nuostatas buvote pasirinkę, kai lankėtės ankstesniame puslapyje, todėl perėjus į kitą puslapį Jums nebereikės iš naujo įvesti šios informacijos.
 • Ilgalaikiai - tai slapukai, liekantys jūsų įrenginyje po to, kai apsilankote mūsų internetinėje svetainėje. Kai grįšite į mūsų internetinę svetainę, šie slapukai padės atpažinti Jus kaip unikalųjį lankytoją.
 
Mes renkame šiuos slapukus:
 
Nr. Slapuko pavadinimas Kategorija Tikslas Saugojimo trukmė
1. ASP.NET_Sessionld Būtinasis Išsaugo lankytojų seanso būseną puslapio užklausose Sesijos
2. test.cookie Būtinasis Patikrina ar lankytojų naršyklė palaiko slapukus 1 diena
3. _dc_gtm_UA-# Statistinis Naudoja „Google“ žymų tvarkyklė, valdydama „Google Analytics“ scenarijaus žymos įkėlimą. 1 diena
4. _ga Statistinis Suteikiamas unikalus ID, siekiant stebėti kaip vartotojas naudojasi svetaine 1 diena
5. _gid Statistinis Suteikiamas unikalus ID, siekiant stebėti kaip vartotojas naudojasi svetaine 2 metai
6. collect Statistinis Naudojamas siųsti duomenis į „Google Analytics“ apie lankytojo įrenginį ir elgesį. Stebi lankytoją įvairiuose įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose. Sesijos
7. _gcl_au Reklaminis Naudoja „Google AdSense“, kad galėtų eksperimentuoti su reklamos efektyvumu svetainėse, naudojančiose jų paslaugas. 3 mėnesiai
8. ads/ga-audiences Reklaminis Naudoja „Google AdWords“, kad iš naujo įtrauktų lankytojus, kurie, tikėtina, konvertuos į klientus, atsižvelgdami į lankytojo elgesį internete svetainėse. Sesijos
9. IDE Reklaminis Naudoja „Google DoubleClick“, kad užregistruotų ir praneštų apie svetainės naudotojo veiksmus, peržiūrėjus reklamuotojo skelbimus arba spustelėjus juos, kad būtų galima įvertinti skelbimo efektyvumą ir pateikti vartotojui tikslinius skelbimus. 1 metai
10. Pagead/1p-user-list/# Reklaminis Stebi, ar naudotojas parodė susidomėjimą konkrečiais produktais ar įvykiais keliose svetainėse, ir nustato, kaip naudotojas naršo tarp svetainių. Tai naudojama reklamos pastangoms matuoti ir palengvina siuntimo mokesčių mokėjimą tarp svetainių. Sesijos
 
Papildomai užsimename, jog visuomet savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma Jūsų leidimo prieš juos priimant. Atkreipiame dėmesį į tai, kad, trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų. 
 
Informaciją apie tai, kaip Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir nebepriimti slapukų, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.
 
V SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO TRETIESIEMS ASMENIMS TVARKA
 
Jūsų duomenis įmonė gali perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti paslaugų teikimą (kaip pavyzdžiui, kurjeriams). Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui įmonė pateikia tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
 
Jūsų duomenys taip pat yra perduodami socialinių tinklų valdytojams, kurie juos tvarko vadovaudamiesi savo privatumo politikomis.
 
Jūsų duomenys gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugos institucijoms, taip pat auditoriams, teismams, antstoliams, pagal pareikalavimą teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Taip pat, esant poreikiui ir turint teisėtą interesą, Jūsų duomenis įmonė gali perduoti ir kitiems tretiesiems asmenims, įskaitant ir duomenų perdavimą už Europos Sąjungos ribų. Tokiais duomenų perdavimo atvejais įmonė įsipareigoja įgyvendinti BDAR 44-49 straipsniuose nustatytas prievoles.
 
VI SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
 
Jūs turite teisę:
 
 • žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam");
 • apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu;
 • į asmens duomenų perkeliamumą;
 • nesutikti, kad Jūsų atžvilgiu būtų priimtas sprendimas remiantis tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą.
 
Prašymas įmonei turi būti teikiamas raštu šios privatumo politikos skiltyje „Kontaktinė informacija“ nurodytais kontaktais. Į šį prašymą įmonė įsipareigoja atsakyti per 1 mėnesį nuo gauto prašymo dienos. Šis 1 mėnesio terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.
 
Nurodome, kad jeigu Jūsų duomenų tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu, tuomet Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą. Norint atšaukti duotą sutikimą, Jūs turite kreiptis į mus privatumo politikoje nurodytais kontaktais.
 
Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad BDAR prie tam tikrų teisių įgyvendinimo yra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais šios Jūsų teisės neįgyvendinamos arba nustatytos sąlygos, kurias turi atitikti duomenų tvarkymas, kad tam tikra teisė būtų įgyvendinta.
 
Jums nesutinkant su mūsų pateiktu atsakymu ar manant, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, Jūs turite teisę dėl to teikti skundą kompetentingai valstybės institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas: L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, el. paštas: ada@ada.lt)  ar teismui. Akcentuojame, kad duomenų subjektai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ar darbo vieta ne Lietuvos Respublikoje, turi teisę pateikti skundą ne tik Lietuvos Respublikos priežiūros institucijai, bet ir per kitos valstybės, kurioje yra nuolatinė jo gyvenamoji vieta ar darbo vieta, priežiūros instituciją.
 
VII SKYRIUS
KONTAKTINĖ INFORMACIJA
 
Turėdami klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į mus elektroniniu paštu duomenuapsauga@kilobaitas.lt arba rašydami adresu Piliakalnio g. 23, Karmėlava, LT-54447 Kauno r. Elektroniniu paštu siunčiamus prašymus prašome pasirašyti elektroniniu parašu, kad galėtume Jus tinkamai identifikuoti. Siunčiant laiškus mūsų buveinės adresu, prašome šį prašymą pasirašyti bei pridėti savo asmens tapatybės dokumento kopiją. Be to, dėl savo teisių įgyvendinimo prašymus gyvai galite pateikti ir mūsų fizinės parduotuvėse (adresai pateikiami mūsų internetinėje svetainėje, kontaktų skiltyje).
 
 
Paskutinis atnaujinimas: 2024 m. vasario 29 d.