0
Internetinės parduotuvės

www.kilobaitas.lt

PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Kilobaitas“  užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje politikoje (toliau – Politika) nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.
UAB „Kilobaitas“  taikydama organizacines ir technines priemones užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Internetinė svetainė – svetainė esanti adresu https://www.kilobaitas.lt/ kurioje UAB „Kilobaitas“ klientas gali pateikti užsakymą, palikti užklausą, duoti sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.
Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Politikoje duomenų valdytojas - UAB „Kilobaitas“ juridinio asmens kodas: 135198984, buveinės adresas: Piliakalnio g. 23, Karmėlava, Kauno raj. LT-50447, bendrovės duomenų apsaugos darbuotojas Juozas Eidukonis, tel. +37065044542, el. paštas duomenųapsauga@kilobaitas.lt. Perkant prekes išsimokėtinai UAB „Kilobaitas“ veikia kaip duomenų tvarkytojas, lizingo bendrovės įgaliojimu.
Duomenų subjektas – klientas ar internetinės svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko elektroninės prekybos, tiesioginės rinkodaros, užklausų administravimo tikslais.
Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui,  pagal jo suteiktus įgaliojimus,  įgyvendinti nustatytus tikslus.
Asmens duomenys – fizinio asmens duomenys, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kuriuos galima identifikuoti klientą ar svetainės lankytoją, apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt.
Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas, siūlyti progines nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
Elektroninė prekyba – prekių ar paslaugų pirkimas bei pardavimas internetu.
Sutikimas – laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl asmens duomenų tvarkymo.
Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija.
 
BENDROSIOS NUOSTATOS

Politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo nuostatos.
Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia Sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.
Su šia Politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.kilobaitas.lt interneto svetainėje.
Vykdydama elektronine prekybą UAB „Kilobaitas“ veikia ir kaip duomenų valdytojas, ir kaip duomenų tvarkytojas.

UAB „KILOBAITAS“ kaip DUOMENŲ VALDYTOJAS

Duomenų subjektas sutinka, kad elektroninės prekybos tikslu, Duomenų valdytojas tvarkys šiuos su juos susijusius asmens duomenis:
  ● vardą, pavardę,
  ● telefono numerį,
  ● elektroninio pašto adresą,
  ● el. parduotuvės vartotojo paskyros slaptažodį.
  ● prekės pristatymo adresą,
  ● prekės/paslaugos apmokėjimo duomenis (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.).

Šiuo tikslu gauti asmens duomenys saugomi 5 (penkerius) kalendorinius metus nuo paskutinio kliento prisijungimo prie savo el. parduotuvės vartotojo paskyros datos.
Duomenų subjektas yra informuojamas, kad prekių pristatymo tikslui įgyvendinti yra pasitelkiami duomenų tvarkytojai – kurjerių paslaugas teikiančios įmonės:
  ● Uždaroji akcinė bendrovė „DPD Lietuva“, juridinio asmens kodas: 111639299, adresas: Liepkalnio g. 180, Vilnius, LT-02121;
  ● Omniva LT UAB, juridinio asmens kodas: 300087912, adresas: Savanorių pr. 363, Kaunas, LT-49425;
  ● UAB „Venipak LT“ , juridinio asmens kodas: 3000906055, adresas: Tuskulėnų g. 33C , Vilnius , LT- 09219;
 
Duomenų subjektas sutinka, kad užklausos administravimo tikslu, kai užklausa yra pateikiama el. paštu, Duomenų valdytojas tvarkys šiuos su juo susijusius asmens duomenis:
  ● vardą,
  ● pavardę,
  ● elektroninio pašto adresą,
  ● komentarą/užklausą.
Duomenų valdytojas patvirtina, kad šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys nėra teikiami.
Šiuo tikslu asmens duomenys saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus nuo duomenų pateikimo dienos.
Duomenų subjektas sutinka, jog tiesioginės rinkodaros tikslu Duomenų valdytojas tvarkys žemiau pateiktus su juo susijusius asmens duomenis:
  ● vardą,
  ● elektroninio pašto adresą,
  ● telefono ryšio numerį.
 
Tiesioginės rinkodaros tikslu gauti asmens duomenys saugomi 5 (penkerius) kalendorinius metus nuo duomenų pateikimo dienos.
Duomenų valdytojas patvirtina, kad šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys nėra teikiami.
Duomenų valdytojas patvirtina, jog asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Duomenų subjekto ir nėra renkami iš kitų šaltinių.
Duomenų subjekto sutikimas tvarkyti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu gaunamas Duomenų subjektui savo el. parduotuvės vartotojo paskyroje suteikiant galimybę pažymėti □ sutinku □ nesutinku.
Duomenų subjektas apie jo teisę nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu yra informuojamas duomenų rinkimo metu (registruojant el. parduotuvės vartotojo paskyrą) bei šioje Politikoje.
Duomenų subjektas gali atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu paspaudęs kiekviename elektroniniame laiške esančią nuorodą, prisijungus prie savo el. parduotuvės vartotojo paskyros ar kreipdamiesi į  bendrovės duomenų apsaugos darbuotoją Juozą Eidukonį, tel. +37065044542, el. paštas duomenųapsauga@kilobaitas.lt.

UAB „KILOBAITAS“ kaip DUOMENŲ TVARKYTOJAS

Elektroninės prekybos tikslu, tuo atveju kai prekės perkamos išsimokėtinai UAB „Kilobaitas“ veikia kaip duomenų tvarkytojas šių Duomenų valdytojų - lizingo bendrovių – įgaliojimu:
  ● UAB ,,SB lizingas”, juridinio asmens kodas: 234995490, adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 35, LT- 44307 Kaunas;
  ● AS Inbank filialas, juridinio asmens kodas: 305340173, adresas: Kareivių g. 11B, LT-09109 Vilnius;
 
Veikdamas Duomenų valdytojų - lizingo bendrovių – įgaliojimu UAB Kilobaitas tvarko šiuos duomenų subjekto asmens duomenis:
  ● vardą, pavardę,
  ● asmens kodą,
  ● adresą,
  ● telefono numerį,
  ● asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 
Aukščiau nurodyti asmens duomenys saugomi 5 (penkerius) kalendorinius metus nuo lizingo sutarties pasirašymo dienos, remiantis 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo Nr. V-100.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Duomenų subjektas suteikia teisę Duomenų valdytojui rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti su juo susijusius asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Politikoje.
Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
  ● jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui,
  ● vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Duomenų tvarkytojams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas,
  ● teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus,
  ● jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
 
Sutikimą rinkti, tvarkyti, saugoti su juo susijusius asmens duomenis Duomenų subjektas gali atšaukti bet kada, o tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus asmens duomenis gali atšaukti be jokios papildomo pagrindimo, kreipdamasis į Duomenų valdytoją vienu iš šių būdų:
  ● prisijungęs prie el. parduotuvės vartotojo paskyros;
  ● tiesioginės rinkodaros atveju - paspaudęs kiekviename el. laiške esančią nuorodą;
  ● paštu ar pristatydamas tiesiogiai adresu: Savanorių pr. 213, LT-50182 Kaunas;
  ● elektroninio pašto adresu: duomenuapsauga@kilobaitas.lt, iš to paties el. pašto adreso, kurį nurodė registracijos metu/ pateikdamas užklausą.
  ● susisiekdami su bendrovės duomenų apsaugos darbuotoju Juozu Eidukoniu tel. +37065044542
 
Duomenų valdytojas gavęs tokį Duomenų subjekto reikalavimą nedelsiant sustabdo asmens duomenų tvarkymą ir sunaikina su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas turi teisę netrinti asmens duomenų iš serverio, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
Kreipdamasis į Duomenų valdytoją dėl prekės/ siuntos pristatymo informacijos Duomenų subjektas identifikacijai turi pateikti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą.
Duomenų subjektas, tinkamai save identifikavęs, pateikęs Duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo notariškai patvirtintą kopiją, kuris bus naudojamas tik identifikacijai ir nebus saugomas, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenis pateikdamas Duomenų valdytojui prašymą raštu vienu iš šių būdų: paštu ar pristatydamas tiesiogiai adresu Savanorių pr. 213, LT-50182 Kaunas.
Jeigu su Duomenų subjekto asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą, o advokatui duomenys teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį bei nurodžius duomenų naudojimo tikslą.
Duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenis, atsakymą pateikia per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos. Atsakyme nurodoma ar su Duomenų subjektu asmens duomenys yra tvarkomi ir jei taip, tai kokie bei kam buvo teikti per paskutinius 1 (vienus) kalendorinius metus. Atsakymas teikiamas neatlygintinai.
Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis Duomenų subjektas nustato, kad asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais dėl kurių buvo duotas sutikimas, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Duomenų valdytoją elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir (ar) ištrinti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas patikrina Duomenų subjekto prašymą ir nustačius, kad prašymas yra pagrįstas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., patenkina Duomenų subjekto prašymą ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu.
Tais atvejais, kai Duomenų subjektas susipažinęs su savo asmens duomenis nustato, jog jie yra netikslūs ar neišsamūs, tinkamai save identifikavęs bei kreipdamasis raštu prašo ištaisyti ir/ar papildyti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, tvarkomus asmens duomenis pataiso ar papildo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu.
Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas jį „pamirštų“, būtent, ištrintų visus su juo susijusius duomenis, jeigu tų duomenų nereikia tikslui dėl kurio buvo rinkti ir tvarkomi ar jeigu Duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą, ar jeigu duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Duomenų valdytojas tokį prašymą patenkina pagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per  5 d. d. ir informuoja Duomenų subjektą apie atliktus veiksmus.
Duomenų subjektas, manydamas, kad tvarkant jo asmens duomenis buvo pažeisti jo teisėti interesai, turi teisę kreiptis į Priežiūros instituciją.
 
TAIKOMOS SAUGUMO PRIEMONĖS

Duomenų valdytojas, siekdamas užtikrinti tinkamą Asmens duomenų apsaugą, įgyvendina šias organizacines ir technines asmens duomenų apsaugos priemones.

Organizacinės 

Duomenų valdytojas darbo tvarką organizuoja taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir/ar dokumentų bei jų archyvų tvarkymas ir (esant) perdavimas.  
Prieigas prie Duomenų subjekto asmens duomenų suteikia tik tiems darbuotojams, kuriems jos reikalingos darbo funkcijoms atlikti ir tik tiems, kurie yra pasirašę konfidencialumo susitarimus bei susipažinę su kitomis vidaus tvarkomis asmens duomenų tvarkymo apimtyje.

Techninės

Duomenų valdytojo paskirti duomenų tvarkytojai (paslaugų tiekėjai) veikia tik Duomenų valdytojo įgaliojimu.
Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Interneto ryšys yra šifruojamas, o interneto svetainės puslapis yra vykdomas per https:// protokolą.
Užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (pvz., antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas).
 
SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukas - tai nedidelė teksto rinkmena, kuri yra išsaugoma Jūsų kompiuteryje, kaip apsilankote mūsų internetinėje svetainėje. Slapukai leidžia prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visomis internetinės svetainės funkcijomis. 
Taip pat slapukai leidžia rinkti bendrą statistinę informaciją apie Jus bei pateikti individualizuotas reklamas, atsižvelgiant į Jūsų naršymo įpročius.
Siekiant, kad Jūs geriau suprastumėte kokius slapukus mes renkame, taip pat kokia yra kiekvieno iš šių slapukų paskirtis, kategorija ir galiojimo terminas, žemiau pateikiame slapukų aprašymą bei lentelę su faktiškai mūsų naudojamais slapukais. 

Pagal kategoriją slapukai skirstomi į šias grupes:

 

  • Būtinieji slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini, kad internetinė svetainė veiktų tinkamai.

  • Funkciniai slapukai – tai slapukai, kurių paskirtis yra pakartotinai besinaudojančio svetainės naudotojo atpažinimui. Jie padeda personalizuoti internetinėje svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus.

  • Statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami internetinės svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai.

  • Reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti.

 

Pagal talpinimo trukmę slapukai skirstomi į šias grupes:

 

  • Seanso – tai laikini slapukai, egzistuojantys tik tol, kol esate prisijungę prie internetinės svetainės. Seanso slapukai leidžia internetinei svetainei įsiminti, kokias nuostatas buvote pasirinkę, kai lankėtės ankstesniame puslapyje, todėl perėjus į kitą puslapį Jums nebereikės iš naujo įvesti šios informacijos.

  • Ilgalaikiai - tai slapukai, liekantys jūsų įrenginyje po to, kai apsilankote mūsų internetinėje svetainėje. Kai grįšite į mūsų internetinę svetainę, šie slapukai mums padės atpažinti Jus kaip unikalųjį lankytoją.

 

Mes renkame šiuos slapukus:

 

Nr.

Slapuko pavadinimas

Kategorija

Tikslas

Saugojimo trukmė

1.

ASP.NET_Sessionld

Būtinasis

Išsaugo lankytojų seanso būseną puslapio užklausose

Sesijos

2.

test.cookie

Būtinasis

Patikrina ar lankytojų naršyklė palaiko slapukus

1 diena

3.

_dc_gtm_UA-#

Statistinis

Naudoja „Google“ žymų tvarkyklė, valdydama „Google Analytics“ scenarijaus žymos įkėlimą.

1 diena

4.

_ga

Statistinis

Suteikiamas unikalus ID, siekiant stebėti kaip vartotojas naudojasi svetaine

1 diena

5.

_gid

Statistinis

Suteikiamas unikalus ID, siekiant stebėti kaip vartotojas naudojasi svetaine

2 metai

6.

collect

Statistinis

Naudojamas siųsti duomenis į „Google Analytics“ apie lankytojo įrenginį ir elgesį. Stebi lankytoją įvairiuose įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose.

Sesijos

7.

_gcl_au

Reklaminis

Naudoja „Google AdSense“, kad galėtų eksperimentuoti su reklamos efektyvumu svetainėse, naudojančiose jų paslaugas.

3 mėnesiai

8.

ads/ga-audiences

Reklaminis

Naudoja „Google AdWords“, kad iš naujo įtrauktų lankytojus, kurie, tikėtina, konvertuos į klientus, atsižvelgdami į lankytojo elgesį internete svetainėse.

Sesijos

9.

IDE

Reklaminis

Naudoja „Google DoubleClick“, kad užregistruotų ir praneštų apie svetainės naudotojo veiksmus, peržiūrėjus reklamuotojo skelbimus arba spustelėjus juos, kad būtų galima įvertinti skelbimo efektyvumą ir pateikti vartotojui tikslinius skelbimus.

1 metai

10.

Pagead/1p-user-list/#

Reklaminis

Stebi, ar naudotojas parodė susidomėjimą konkrečiais produktais ar įvykiais keliose svetainėse, ir nustato, kaip naudotojas naršo tarp svetainių. Tai naudojama reklamos pastangoms matuoti ir palengvina siuntimo mokesčių mokėjimą tarp svetainių.

Sesijos

 

Papildomai užsimename, jog visuomet savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma Jūsų leidimo prieš juos priimant.

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad, trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų.

 

Informaciją apie tai, kaip Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir nebepriimti slapukų, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.
 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika peržiūrima kartą per 2 (dvejus) metus ir esant poreikiui atnaujinama.
  1. Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2018 m. balandžio 2 d. ir yra viešai skelbiama Interneto svetainėje.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021 m. rugpjūčio 20d.